Związek

Założenie Śląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego z siedzibą w Bytomiu, było naturalną konsekwencją działalności Bytomskiego Klubu Karate Tradycyjnego Ippon. Z chwilą wykształcenia wystarczającej ilości instruktorów i powstania odpowiedniej ilości klubów, po ponad 15 latach pracy organizacyjnej Związek zaczął przybierać formalne ramy. Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego został zarejestrowany po rocznych staraniach 30 września 2004 roku w KRS pod numerem 0000218253.

ZARZĄD

Śląskiego Okręgowego Związku
Karate Tradycyjnego

 
PREZES - Janusz Sowa

BANK:  51 2130 0004 2001 0316 1718 0001


KONTAKT:

Janusz Sowa
tel. (32) 281 41 43
Krzysztof Kaczor
tel. 0-667 311 801


INSTRUKTORZY

Sowa Janusz 4 dan
Kaczor Krzysztof 2 dan
Polowy Radosław 1 dan


Członkostwo w OZKT


Członkiem Śląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego mogą być kluby karate działające na terenie województwa śląskiego, które są członkami  Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Zarząd klubu zobowiązany jest do wystosowania pisma do władz Okręgowego Związku z prośbą o przyjęcie w poczet członków związku wraz z uchwałą własnego zarządu dotyczącą przyjęcia do OZKT. Wpisowe klubu wynosi 150 zł i przeznaczone jest na sprawy administracyjne związane z działalnością związku.
W przypadku, kiedy klub starający się o przyjęcie nie jest członkiem PZKT, może on uzyskać jedynie status członka wspierającego i zostaje zobowiązany do podjęcia starań o przyjęcie do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Instruktorzy i zawodnicy klubów członkowskich zobligowani są do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu karate tradycyjnego organizowanych przez krajowy i okręgowy związek karate tradycyjnego.

Przynależność do związku karate tradycyjnego umożliwia zdobywanie stopni szkoleniowych z zakresu karate tradycyjnego, uczestnictwo w obozach i szkoleniach technicznych a także start w turniejach sportowych organizowanych przez związek. Przede wszystkim jednak członkowie mają wówczas możliwość poznawania aspektów oryginalnego japońskiego karate tradycyjnego w linii G.Funakoshi - H.Nishiyama.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać kontaktując się OZKT telefonicznie lub mailem. Aktualne informacje o działalności związku znajdują się na stronie www.karatesilesia.blogspot.com.STATUT /fragmenty/ 

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i cele Związku.

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego i zwane będzie w dalszej części statutu 'Związkiem'. Jest ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem klubów sportowych mających na celu rozwój kultury fizycznej, jej upowszechnianie oraz wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do kultury fizycznej.

§ 2.
Związek działa na terenie województwa Śląskiego. Siedzibą jego władz jest miasto Bytom.

§ 3.
Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 z 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy O Kulturze Fizycznej (Dz.U. Nr 25 z 1996 r. poz. 113) oraz niniejszego statutu i z tego tytuł posiada osobowość prawną.

§ 4.
1.Celem Związku jest tworzenie warunków do organizacyjnego, finansowego i sportowego wspierania celów statutowych swoich członków, ich dalszego rozwoju, koordynacji ich działalności w tym zakresie oraz realizacji innych zadań wynikających z przepisów ustawy o kulturze fizycznej.

2.W szczególności Związek będzie w zakresie karate tradycyjnego:

 1. prowadzić działalność sportową i rekreacyjną,
 2. organizować zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne,
 3. prowadzić działalność wychowawczą, popularyzatorską,
 4. wspierać działalność uczniowskich klubów sportowych oraz sportu szkolnego i młodzieży szkolnej,
 5. szkolić i doskonalić licencjonowane kadry trenersko-instruktorskie,
 6. organizować egzaminy na stopnie mistrzowskie i uczniowskie,
 7. reprezentować członków i zawodników Związku w innych organizacjach sportowych oraz organizować udział w wojewódzkim i krajowym współzawodnictwie sportowym,
 8. współdziałać w przygotowaniu członków kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 9. współpracować z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie realizacji swych zadań statutowych,
 10. reprezentować swoich członków wobec władz i innych organizacji kultury fizycznej na terenie województwa i kraju

  oraz
   
 11. przedstawiać swoje stanowisko w żywotnych dla środowiska sprawach,
 12. prowadzić niezbędną działalność wydawniczą,
 13. realizować inne zadania, do których zobowiązany będzie na mocy ustaw, statutu lub własnych uchwał.